Để tìm bài giảng, tài liệu mới nhất về Chuyên viên chính, hãy ghé qua:

Ðiều kiện để dự thi nâng ngạch chuyên viên chính

Theo Thông tư số 07/2008/TT-BNV, ngày 4-9-2008, của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức thì điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký thi nâng ngạch chuyên viên chính phải là người đang ở ngạch chuyên viên, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch chuyên viên chính quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC, ngày 29-5-1993, của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ). Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch công chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính phải là người đang ở ngạch công chức tương đương với ngạch chuyên viên trong cùng chuyên ngành đó, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc trực tiếp ở các vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch công chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính theo quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành;

- Ðược cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian ba năm liên tục gần nhất, có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét để xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật (có nhận xét của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức); có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc).

- Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch phải đạt hệ số lương từ 3,66 trở lên nếu dự thi vào các ngạch công chức xếp lương theo nhóm 1 loại A2 (A2.1) quy định tại bảng 2 (bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NÐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; đạt hệ số lương từ 3,33 trở lên nếu dự thi vào ngạch công chức xếp lương theo nhóm 2 loại A2 (A2.2) theo bảng lương số 2 và phải được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức cử dự thi nâng ngạch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét